رزمة اتصالات

ارين Cellcom

sc-icons-image
  • 200GB تصفح انترنت
  • 5000 دقيقة اتصال
  • 5000 رسالة نصية
رزمة اتصالات

ارين WECOM

sc-icons-image
  • 500GB تصفح انترنت
  • 3000 دقيقة اتصال
  • 3000 رسالة نصية
رزمة اتصالات

ارين كلام Kalam

sc-icons-image
  • 150GB تصفح انترنت
  • 3000 دقيقة اتصال
  • 3000 رسالة نصية